Adótájékoztató

Tisztelt Adózó!

Az alábbiakban röviden tájékoztatjuk Vonyarcvashegy Nagyközség adószabályairól és az aktuális információkról:

Adók

 1. január 1-től Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének döntése értelmében változás történt az építményadó mértékének, valamint az életvitelszerű lakhatás után járó adómentesség tekintetében.

Vonyarcvashegy Nagyközség területén az építményadó mértéke 2020. január 1-től lakóépület, egyéb nem lakás céljára szolgáló épület építmény után 400,- Ft/m2, kereskedelmi egység és szállásépület esetén: 600,- Ft/m2.  Adómentesség: valamennyi lakás esetében a tulajdonos és a Polgári Törvénykönyvben meghatározott közeli hozzátartozók, valamint az élettárs után személyenként 40 m2 mentesség jár a hasznos alapterületből maximum a lakás, lakóház hasznos alapterületének 80-%-áig, ha azt saját maga, vagy egyenes ági rokona életvitelszerűen használja. Nem terjed ki a mentesség, ha a vállalkozó a lakóházat üzleti célra használja. Ez a mentesség nyilatkozat útján érvényesíthető. Adásvétel esetén, kérjük bejelenteni a változást. Tájékoztatjuk Adózóinkat, hogy az adó alanya egész évben az, aki adóév január 1-jén adófizetésre kötelezett, függetlenül attól, hogy ingatlanát év közben értékesítette.

Idei évben folytatódik a beépített ingatlanok felmérése az építményadó ellenőrzése céljából.

A településen az iparűzési adó évi mértéke az adóalap 2 %-a. Az iparűzési adóbevallások kizárólag elektronikus úton nyújthatók be vagy a NAV nyomtatványkitöltő programjának segítségével, vagy az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül, melynek elérhetősége:
https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

 Változott az idegenforgalmi adó mértéke: 2020. január 1-től
450,- Ft/fő/vendégéjszaka.
Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.

FIGYELEM! Az idegenforgalmi adót havonta, egy összegben (egy csekken) a beszedést követő hó 15. napjáig lehet pótlékmentesen befizetni és nem év végén a vendégkönyv leadásakor!

Az idegenforgalmi adó beszedésére kötelezett akkor is tartozik az adót befizetni, ha ő maga annak beszedését elmulasztotta. A vendégkönyvek 2020. április végéig kerülnek visszaküldésre. Amennyiben Önnek előbb szüksége lenne rá, személyesen is átvehető az adócsoportnál ügyfélfogadási időben. A vendégkönyv mellett találhatók a 2020. évre szóló megváltozott HAVI adóbevallási nyomtatványok. Kérjük az új nyomtatványt használni szíveskedjenek. Abban az esetben, ha több szálláshelyet üzemeltet akkor szálláshelyenként külön „A” jelű betétlapot kell kitölteni. Bevallást minden olyan hónapról be kell nyújtani, amelyikben vendége volt. A bevallások benyújtási határideje a tárgyhónapot követő hónap 15. napja. Év végén összesítőt benyújtani nem kell.

Kérjük, hogy a vendégkönyvet legkésőbb
2020. december 31-ig szíveskedjenek leadni.
A vendégkönyvet akkor is le kell adni hitelesítésre, ha vendégforgalom nem volt! A vendégkönyvet az adóbeszedésre kötelezett köteles az értékesített vagy az ingyenesen átengedett szálláshelyen tartani, az ellenőrzésre feljogosított személynek bemutatni.

 

A gépjárműadó mértékében törvényi változás nem történt.

 1. január 1-től az Eüsz törvény alapján bevezetésre került az elektronikus ügyintézés, ami a gazdálkodó szervezetek számára kötelező. Elérhetősége: www.ohp.asp.lgov.hu/nyitolap honlapon, ahol szükséges a település kiválasztása. A portál mindenki által elérhető funkciói: ügyindítás, ügykövetés, adóegyenleg lekérdezés.

A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással köteles teljesíteni.

 

A Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadási ideje:

Hétfő:      8 – 12 óráig és 13 – 16 óráig

Kedd: Ügyfélfogadási szünet

Szerda: 8 – 12 óráig és 13 – 16 óráig

Csütörtök: Ügyfélfogadási szünet

Péntek: 8 -12 óráig

Cím: 8314 Vonyarcvashegy, Kossuth L. u. 42.

Tel.:83/348-033,  Fax:83/548-021,

e-mail: titkarsag@vonyarcvashegy.hu

Települési ügysegéd

A Keszthelyi Járási Hivatal települési ügysegédje a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatalban (Kossuth L. u. 42.) minden hétfőn 10.30 – 11.50 között tart ügyfélfogadást.

Sírhelymegváltás

Tájékoztatom Önöket, hogy a temetőben a sírhelyeket 25 évenként, az urnasírhelyeket 10 évenként újra meg kell váltani. Amennyiben hozzátartozójuk sírhelyének megváltása lejárt, kérem, szíveskedjék a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal műszaki irodáját felkeresni a további teendők érdekében. (Tel.: 83/348-033/12. mellék) Amennyiben a környezetükben tudnak olyan sírról, amelyet régóta nem látogatnak a hozzátartozók, vagy van olyan sír, amelynek megváltásáról lemondanának, kérjük, szíveskedjenek jelezni.

Strand

A strandi belépők ára megtekinthető a település honlapján: www.vonyarcvashegy.hu, illetve arról a hivatal munkatársai tájékoztatást adnak telefonon: 83/348-033, e-mailben: titkarsag@vonyarcvashegy.hu, ügyfélfogadási időben.

A korábbi évekhez hasonlóan lehetőség van kedvezményes belépők kiváltására az állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezők, valamint a 60 év feletti nyugdíjas lakás- vagy nyaralótulajdonosok részére. A belépők kiváltásával kapcsolatban a helyi Tourinform Iroda munkatársai nyújtanak tájékoztatást.

Hulladékszállítás

Településünkön a hulladékszállításra kijelölt közszolgáltató: Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. (8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 26.), a hulladékot alvállalkozóként a Zalaispa Zrt. szállítja.

A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítása október 1-től április 30-ig heti egy alkalommal (szerdán), május 1. és szeptember 30. között heti két nap gyakorisággal (hétfőn és pénteken) történik. Állandó ingatlanok esetében a gyűjtés és szállítás egész évben történik, míg az üdülő ingatlanok tulajdonosai április 1-től október 31-ig vehetik igénybe a szolgáltatást.

A hulladékgyűjtés a hulladékszállító járműhöz rendszeresített szabványos, a keletkezett háztartási hulladék mennyiségével arányos 60, 110 literes gyűjtőedényben történik.

Az önkormányzati rendelet előírásai értelmében lehetőség nyílt arra is, hogy a régebb óta üresen álló ingatlanok után ne kelljen hulladékszállítási díjat fizetni. A hulladékszállítási díj alóli mentességek és a szüneteltetés lehetősége:

Nem kell az ingatlantulajdonosnak a közszolgáltatási díjat megfizetni:

1, mindaddig, amíg ingatlanán semmilyen emberi tartózkodás céljára alkalmas felépítmény nincs elhelyezve,

2, ha a közszolgáltató nem tesz eleget a 2.§ (2) bekezdésében meghatározottak szerinti közszolgáltatási kötelezettségének.

„Az ingatlantulajdonos közszolgáltatási díjfizetési kötelezettsége szünetel mindaddig, amíg az ingatlanban életvitelszerű közműfogyasztás nincs, melynek igazolására – fogyasztást nem mutató közműszámlák benyújtásával – a Közszolgáltató felé az ingatlantulajdonos kötelezett.”

A többlethulladék elszállítására a közszolgáltató által jelölt műanyag zsákot lehet vásárolni a Tourinform Irodában, melynek ára 700 Ft.

A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés gyakorisága: november 1-től február 29-ig: havonta egyszer, március, április, május, szeptember és október hónapokban havonta kétszer valamint június 1-től augusztus 31-ig: hetente egyszer keddi napokon.

 Az önkormányzat által finanszírozott kiegészítő szállítások: március 31., október 6.

A közszolgáltató a házhoz menő szelektív hulladékot a begyűjtéséhez biztosított edényekben szállítja el lakóingatlanok esetében. Az üdülők szelektív hulladékának elszállítása zsákokban történik kizárólag a szezonális időszakban,
2020. április 1-től 2020. október 31-ig.

A hulladékszállítás díját az NHKV Zrt-nek kell közvetlenül megfizetni. A hulladékszállítási közszolgáltatási díjhátralék kezelését az NKHV Zrt. megbízásából az Agenda Kontroll Kft. (2220 Vecsés, Bertalan u. 34.) végzi.

A hulladékszállítással kapcsolatos panaszok, észrevételek esetén, illetve egyedi ügyekben kérem Önöket, hogy a szolgáltató ügyfélszolgálatát szíveskedjenek felkeresni.

A Zalaispa Zrt. elérhetőségei:

 • levelezési cím: 8900 Zalaegerszeg, Köztársaság u. 1.
 • személyes ügyfélfogadás: Zalabér, 3096/12 hrsz.
 • e-mail cím: szamlazas@zalaispa.hu
 • telefonszám: 06-92/707-510 1-es mellék (Telefonos ügyfélszolgálat a hét első két munkanapján biztosított, az 1. munkanapon 7 – 19 óráig, a 2. munkanapon 8 – 16 óráig.)
 • minden csütörtökön 08.15-12.00 és 12.30-15.15 között személyesen fogadja ügyfeleit a hévízi Polgármesteri Hivatalban (8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1.)

 

Lomtalanítás

Lomtalanítás évente egy alkalommal történik, előre egyeztetett időpontban, melyre 2020. évben előre láthatóan ősszel kerül sor. Ennek pontos dátumáról, illetve a lomtalanítást megelőző kipakolás időpontjáról a lakosságot külön tájékoztatni fogjuk.

Kihelyezhető lom hulladék:

bútor, berendezési tárgy, eszköz (ülőgarnitúra, polc, szekrény, asztal, szék, fogas)

hordó, kerti garnitúra, szőnyeg, nagyobb játék

évi egyszer maximum 4 db / porta gumiabroncs

Lomtalanítás során NEM kerül elszállításra:

 • a háztartásokban naponta képződő hulladék (kommunális hulladék (gyűjtőedényben elhelyezhető vegyes kommunális hulladék)
 • ipari, mezőgazdasági, szolgáltatási tevékenység következtében keletkezett hulladék gazdálkodó szervezetek által kihelyezett hulladék
 • veszélyes hulladék (pl: festék illetve festékes doboz, vegyszeres dobozok, hígító, pala, akkumulátor, stb.)
 • építési törmelék (pl: törmelék, bontott ajtó, ablaküveget tartalmazó nyílászáró, kőzetgyapot, lapátos áru: homok, cement, mészhidrát stb.)
 • elektronikai hulladék (pl: hűtő, TV és egyéb elektronikai háztartási eszközök)
 • autóbontási hulladék, gépjárműroncs
 • ruhanemű
 • zöldhulladék (ág, nyesedék, lomb, fű)
 • állattetem
 • szénpor, hamu, föld
 • elkülönítetten gyűjtött üveg, papír, műanyag és fém hulladék

 

Zöldhulladék szállítás

 1. évben is ingyenes az állampolgárok részére évente 2 alkalommal a zöldhulladék elszállítása. Tavasszal
  2020. május 2 – 2020. május 4. közötti időszakban lehet a zöldhulladékot kipakolni, a szállítás 2020. május 5-én történik. Ősszel 2020. november 12 – 2020. november 15. közötti időszakban történik a kipakolás, majd 2020. november 16-án a szállítás. A zöldhulladékot az alábbi módon kérjük kipakolni: nyesedék kötegelve, fű, ágak felaprítva, max. 110 literes zsákban összegyűjtve.

 

Elektronikai hulladék gyűjtése

 1. március 26 – 2020. március 29. közötti időszakban konténeres gyűjtés keretében történik a Telenkó üdülő udvarán (Petőfi u. 87.).

A helyi környezet védelme, a közterületek és ingatlanok rendje, a település tisztasága

A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 16/2013. (IX. 17.) önkormányzati rendelet értelmében a nagyközség területén levő ingatlanok tisztántartásáról az ingatlanok tulajdonosai, tényleges használói kötelesek gondoskodni, továbbá kötelességük, hogy ingatlanukat megműveljék, rendben tartsák, gyomtól, gaztól megtisztítsák, lekaszálják minden évben Húsvétig, Pünkösdig, július 15-ig, az augusztus 20-ai ünnepig, a vonyarci búcsúig legalább 1-1 alkalommal. Ezen napokat követően ellenőrzést tartunk. A rendeletben foglaltak megszegése esetén 200 000 forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki. Fenti rendelet szankcionálja még többek között azokat az eseteket, amikor az ingatlantulajdonos nem gondoskodik az ingatlan és az ingatlan előtti járda tisztántartásáról (hó eltakarítás, síkosságmentesítés), vagy az ingatlan elôtti árkot, folyókát, csatornanyílást, átereszt nem tisztítja, vagy a csapadékvíz zavartalan lefolyását nem biztosítja,

a beépített, illetve beépítetlen belterületi ingatlan elôtti járdán, illetve mellette nôtt gazt nem írtja, a kinyúló ágak és bokrok nyesésérôl nem gondoskodik.

A községben zajjal járó építési, átépítési, szerelési tevékenységet végzők, valamint motoros és elektromos gépet, készüléket használók vagy berendezést üzemeltetők esetében is szankció alkalmazására kerül sor, ha a zajhatás alkalmas arra, hogy a szomszédos ingatlanok lakói (használói) nyugalmát megzavarja hétköznap este 20 órától reggel 7 óráig, pénteken és szombaton 20 órától 9 óráig, vasárnap és ünnepnapokon egész nap. A rendelet a www.vonyarcvashegy.hu honlapon megtekinthető.

A helyi környezet védelméről szóló önkormányzati rendelet értelmében avart és kerti hulladékot csak jól kialakított tűzrakóhelyen és telken szabad égetni szeptember 15. és november 30., valamint február 1. és április 30. közötti időszakban, vasár- és ünnepnapok kivételével naponta 9-16 óra között úgy, hogy az az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az égetés hősugárzása kárt ne okozzon.

Kéményseprőipari közszolgáltatás

 1. október 1-től kéményseprő-ipari tevékenységet természetes személy tulajdonában lévő és gazdálkodó szervezet székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként be nem jegyzett ingatlanok esetében a kéményseprő-ipari tevékenységet közfeladatként a hivatásos katasztrófavédelmi szerv látja el.

Katasztrófavédelem elérhetősége:

BM Országos Kataszrófavédelmi Főigazgatóság

Zala Megyei Ellátási Csoport

8900 Zalaegerszeg Széchenyi tér 5.

http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat

2016 második féléve óta a lakosság számára végzett kéményseprőipari tevékenység ingyenes.

 1. január elsejétől az egylakásos épületek – jellemzően a családi házak – tulajdonosai és használói a kéményseprőipari szolgáltató munkavégzési menetrendjétől függetlenül, a nekik leginkább megfelelő időpontra maguk kezdeményezik égéstermék-elvezetőjük (kéményük) rendszeres biztonsági felülvizsgálatát. Az ingyenes ellenőrzés iránti igényt időpontfoglalással jelenthetik be.

A gazdálkodó szervezet székhelyeként, telephelyként, fióktelepként bejegyzett ingatlanok esetében Zala Megye teljes területén a Lángőr 94 Kft látja el a kéményseprő-ipari feladatokat. Elérhetősége: 8360 Keszthely, Malom u. 8. Tel./fax: 83/311-067, 30/6027372

E-mail: keszthely@langor94.hu

                                                                Pali Róbert sk.         

                                                                  polgármester                                       

Tetszik a cikk? Osszd meg másokkal is!